O NAS


Lipowy Zakątek Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Radymnie jest placówką typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, przeznaczoną dla 14 osób w wieku od 10 do 25 roku życia – pod warunkiem kontynuowania nauki. Jest jednostką budżetową nadzorowaną przez Starostę Jarosławskiego przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Głównym zadaniem placówki jest:

  • zaspakajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieci,
  • praca na rzecz powrotu dziecka do rodziny lub poszukiwanie zastępczego środowiska rodzinnego, podtrzymywanie więzi z rodzicami,
  • troska o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i poznawczy dzieci,
  • przygotowanie do samodzielnego życia , uczenie zaradności życiowej,norm i zachowań życia społecznego i rodzinnego oraz aktywizowanie aspiracji życiowych,
  • uczenie organizowania wolnego czasu, uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
  • wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci,
  • umacnianie samorządności wychowanków.